ទំព័រ​ដើម​ / Cappadocia / Ürgüp / Sinasos / Mustafapasha 7

ថ្ងៃ​ដាក់​ផ្សាយ​ប្រ​កាស​

2007 2008 ទាំង​អស់