ទំព័រ​ដើម​ / Cappadocia / Ürgüp / Town center 10

ថ្ងៃ​ដាក់​ផ្សាយ​ប្រ​កាស​

2007 2009 ទាំង​អស់